Avtalevilkår

Avtalevilkår

 1. Disse avtalevilkårene gjelder for avtaler som kunden inngår for å få adgang til Innovi Digital sine tjenester; Internettløsninger, domene og webhotell.

  Avtalen for webhotell er inngått når kunden har avsendt korrekt utfylt bestillingsskjema. Avtalen for Internettløsninger inngått når kunden har skrevet under på kontrakt for utvikling av disse produktene. Innovi Digital har rett til å avvise ett hvert oppdrag, forutsatt at retten påberopes innen 3 virkedager etter at avtalen er inngått.

  Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtale med Innovi Digital og som Innovi Digital forholder seg til.

  Bruker er kunden selv, eller en person som av kunden er gitt tillatelse til å benytte tjenestene i overensstemmelse med de rettigheter og plikter som følger av denne avtale.

  Innovi Digital forplikter seg å melde fra om alle endringer vedr. pris.

  2. Tjenestene.

  2.1 Generelt.

  Avtalen gir kunden tilgang på tjenestemaskinen hos Innovi Digital slik at kundens Internett-tjenester blir tilgjengelig for brukerne av Internett. Innovi Digital sitt ansvar er å drifte og vedlikeholde den fysiske tjenestemaskinen som benyttes.

  Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner skal kunden henvende seg til Innovi Digital sin brukertjeneste.

  Ved feilmeldinger vil det bli iverksatt tester for å undersøke om feilen kan relateres til Innovi Digital.

  Innovi Digital kan nekte kunden tilgang eller endre tjenestens administrasjonsverktøy (passord etc) inntil betaling for tjenesten er registrert.

  Webhotell og domene er løpende tjenester med minst 12 – tolv – måneders varighet. Avtalen må sies opp skriftlig, og minst en måned før kontraktslutt. Oppsigelse påvirker ikke kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke påløper.

  2.2 Webhotell.

  Innovi Digital plikter å sørge for aktsom, sikker drift av tjenestemaskinen i henhold til godt sikkerhetsnivå. Dette innebærer bl.a. backup rutiner, foruten begrensning til skriveaksess for alle brukere som aksesserer tjenestemaskinen. Innovi Digital er ansvarlig for retting av feilsituasjoner som oppstår vedrørende drift av tjenesten. Kunden er selv ansvarlig for å oppbevare backup av egene hjemmesider.

  Systemene i tjenesten skal være i drift 24 timer i døgnet med unntak av nødvendige, eller varslede stopp for vedlikehold.

  Innovi Digital foretar kontinuerlig overvåking av tjenesten og følger opp status på det utstyret som inngår i tjenesten (maskiner og samband).

  Innovi Digital har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger som stilles til rådighet for brukeren.

  2.3 Domene.

  Innovi Digital forplikter seg til å sørge for en forsvarlig søknadsprosess, for registrering av domener.

  Domene omfatter søknad, registrering og administrasjon av domenenavn for bruk til tjenester over Internett.

  Innvilget domenenavn administreres i Innovi Digital sine navnetjenere på Internett.

  Kunden kan parkere eller bruke domenenavnet i forbindelse med e-post, web, og andre tjenester der domenenavn kreves. Innovi Digital kan benytte seg av bannere og/eller logo mv. i tilknytning til kundens domenenavn eller IP adresse inntil domenenavnet eller IP adressen er tilknyttet en web tjeneste.

  2.4 Internettløsning og butikkløsning

  Enhver Internettløsning/butikkløsning laget av Innovi Digital er kundens eiendom. Kunden kan selv bestemme hvem leverandør han vil benytte til å oppdatere sidene hans, og om han vil flytte sidene til en annen tjenestemaskin.

  Alt materiell til løsningene skal i henhold til denne kontrakt leveres pr. e-post. Dersom kunden ønsker å levere bilder og/eller tekst pr. post vi dette medføre et pristillegg.

  Kunden plikter å gjøre seg kjent med innholdet på kundens internettsider og melde fra til Innovi Digital dersom det er feil eller mangler ved sidene.

  Ved utelatelse, feil på internettsidene eller feilplassering må kunden sende skriftlig klage (e-post) til Innovi Digital senest 14 dager etter at internettsidene er lagt ut på Internett. Overskrides denne fristen, vil klagen bli avvist.

  Innovi Digital forplikter seg innen -48– timer etter mottatt materiell, å ha ferdigstilt produkt i henhold til avtalt oppdatering. Som leverandør av integrert web- og designtjenester forholder Innovi Digital seg rettigheten til å gjenskape kundens profil på Internett i henhold til mottatt materiell.

  Innovi Digital disponerer plass til å merke løsningen med eget merke.

  3. Kundens plikter.

  3.1 Generelt.

  Domenesøknad/bestilling av web utføres av Innovi Digital på bakgrunn av informasjon fra kunden.

  Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, det være seg navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, eller e-post mv, kan Innovi Digital ut fra en skjønnsmessig vurdering slette bestillingen.

  Kunden og brukeren er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut på tjenestemaskinen og at immaterialrettslige bestemmelser ikke blir krenket. Innovi Digital kan anmode kunden om å fjerne det krenkende materiale eller velge å stenge tjenesten, når mistanken om opphavsrettslig krenkelse synes berettiget og uansett om kunden ikke svarer på eller etterlever Innovi Digital sitt krav om å fjerne materiale.

  Materiale som publiseres eller henvises til fra brukerens hjemmeside skal være i overensstemmelse med norsk lov, det eller de lands lovgivning kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet rimeligvis retter seg mot.

  3.2 Webhotell.

  Dersom brukerens Web belaster 10% over den avtalte overførings-/lagringsmengde, over en periode på en måned, kan Innovi Digital gjøre kunden klar over dette, og anbefale kunden om enten å fjerne data eller oppgradere tjenesten til et høyere Web nivå. Dersom kunden ikke etterfølger denne anmodningen, kan Innovi Digital oppgradere brukerens Web tilsvarende den diskplass kunden tar opp, uten at det gis samtykke fra brukeren. Han blir da forpliktet av de vilkår som foreligger for den valgte Web tjenesten.

  Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren som belaster andre brukere på samme server, forbeholder Innovi Digital seg retten til å stenge brukerens web eller be brukeren om å stoppe bruken av den aktuelle programvare.

  Brukeren er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere informasjon på eget Internett område, dersom ikke annen avtale er inngått med Innovi Digital. Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

  3.3 Domene.

  Det er Kundens ansvar og risiko at søknaden er i samsvar med toppnivåregistrarens navnepolitikk for tildeling av det aktuelle domenenavn til enhver tid.

  Kunden er selv ansvarlig for å ha sjekket andres eventuelle immaterielle rettigheter, før registrering og / eller bruk av det aktuelle domenenavnet.

  Kunden plikter å undersøke om domenet faktisk er registrert, selv etter fremsatt bestilling, og uansett før han eller hun pådrar seg utgifter for tjenester eller produkter som direkte henviser eller rimeligvis er relatert til domenet. Innovi Digital vil ikke erstatte det tap som oppstår fordi denne plikten ikke har blitt overholdt.

  Ved å fremsette bestilling om registrering av et domene, samtykker kunden til at Innovi Digital kan samle inn og publisere informasjon til Whois databasen. Slik informasjon kan være kundens navn, e-post adresse, telefaks og telefonnummer, IP adresse til første og andre navntjener, navn til slike navntjenere, og registreringsdato og utløpsdato for domenet. Innovi Digital formoder at kunden ved å oppgi andre personers kontaktinformasjon, har innhentet samtykke.

  3.4 Internettløsninger

  Kunden er ansvarlig for at de opplysninger som er gitt, er korrekte og ikke strider mot gjeldene regler. Innovi Digital står fritt til å avvise eller nekte informasjon eller spesialprodukter som Innovi Digital finner uetisk, støtende eller i strid mot våre retningslinjer.

  Kunden plikter å gjøre seg kjent med innholdet på kundens internettsider og melde fra til Innovi Digital dersom det er feil eller mangler ved sidene.

  Ved utelatelse, feil på internettsidene/produkt eller feilplassering må kunden sende skriftlig klage (e-post) til Innovi Digital senest 14 dager etter at internettsidene er lagt ut på Internett. Overskrides denne fristen, vil klagen bli avvist.

  Innovi Digital kan ikke benytte innholdet til etablering av nye tjenester uten skriftlig samtykke.

  4. Kontrollmekanismer.

  4.1 Sikkerhet og intern-kontroll.

  Innovi Digital formoder at vedkommende som står som kontaktperson og/eller oppføres som mottaker av e-post for kunden, også har rett til å forføye over produktet. Retten formodes å omfatte sletting, flytting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenestens omfang.

  Det forutsettes at kunden har innført rutiner som ivaretar og sikrer korrekt behandling av rettighetene til domene/web, herunder meddeler Innovi Digital endringer av kontrollopplysninger.

  Kunden skal ha passord som benyttes som sikkerhetsmekanismer ved innlogging. Innovi Digital har rett til å kjøre programvare som kontrollerer brukernavn og passord.

  Innovi Digital har ansvar for å opprette og vedlikeholde sikkerhetsrutiner som til enhver tid anses tilstrekkelig for å hindre uautorisert adgang til brukernes infrastruktur hos Innovi Digital og innholdet i denne.

  Kunden er forpliktet til å ta kopi (back-up) av filer som publiseres gjennom Innovi Digital sine servere, dersom Innovi Digital ikke er i besittelse av disse filene gjennom egne avtaler. Innovi Digital vil ikke ta ansvar for tap som kunne vært unngått, dersom det hadde vært tatt slik kopi.

  4.2 Innsyn og utlevering av opplysninger.

  Innovi Digital kan rutinemessig foreta søk i kundens database for informasjon som er lovstridig. Innovi Digital har plikt til å innføre interne rutiner, som skal sikre at slik informasjon ikke kommer på avveie eller meddeles andre enn de utvalgte personer som foretar disse rutinemessige undersøkelser.
  Innovi Digital kan aksessere, herunder ta kopi av kundens lagrede informasjon, når det foreligger mistanke om at kunden selv publiserer, eller på annen måte bidrar til at ulovlig virksomhet distribueres eller på annen måte videreformidles fra Innovi Digital sine tjenestemaskiner. Innovi Digital skal slette kopien straks mistanken er avkreftet eller når behovet for kopi ikke lenger kan sies å være nødvendig.

  Innovi Digital vil under ingen omstendigheter gi andre innsyn i innhentet informasjon med mindre kunden selv samtykker, eller Innovi Digital ved pålegg fra offentligrettslige myndigheter ilegges utleveringsplikt.

  Innovi Digital forbeholder seg retten til å videreformidle, og/eller informere de relevante offentlige myndigheter om mulig straffbar informasjon mv som distribueres, eller henvises til fra kundens hjemmeside.

  4.3 Kommunikasjon

  All korrespondanse vedrørende eksempelvis prisendring, varsling om unormalt mye bruk av wehotell (MB) og annen kundeinformasjon skjer per e-post. Eventuelle meldinger fra Innovi Digital til kunden skal regnes som mottatt og kjent, forutsatt at Innovi Digital kan godgjøre at slik e-post er avsendt.

  5. Pris og betaling.

  5.1 Generelt.

  En forutsetning for avtalen er at Innovi Digital finner kunden kreditverdig. Dersom Innovi Digital finner det nødvendig kan det kreves at kunden stiller sikkerhet for riktig betaling. Innovi Digital kan kreve for betaling også etter at avtalen er inngått. Faktureringsbetingelsene vil bli fastsatt på grunnlag av Innovi Digital kreditvurdering av kunden.

  Fakturaen forfaller til betaling 10 dager etter fakturadato. Omkostninger ved eventuelle purringer eller andre omkostninger forbundet med inndrivelse av utestående beløp vil bli belastet kunden . Ved manglende betaling vil fakturaen bli oversendt vår inkassoforbindelse.

  Ved Betalingsutsettelse eller inngåelse av nedbetalingsavtale vil det påløpe renter og gebyrer.

  Ved manglende betaling vil tjenesten bli avsluttet. Dette innebærer at all informasjon på våre servere vil bli slettet, og/eller sider Innovi Digital har utviklet blir fjernet. Dersom tjenesten omfatter domeneparkering eller drift av domene, vil det bli avsendt en slettemelding til domenets toppnivåregistrar.

  Alle priser kan endres av Innovi Digital med 3 måneders varsel og med virkning fra avtalens fornyelse. Kunden kan velge å si opp tjenesten, på ellers gjeldende vilkår og med plikt til å betale ut inneværende avtaleperiode.

  Alle priser er eksklusive eventuelle statlige avgifter.

  Under ingen omstendigheter dekker Innovi Digital større beløp enn prisen på produktet kunden har fått lever av Innovi Digital.

  5.2 Webhotell og domene

  Hver avtaleperiode er på 12 måneder og faktureres forskuddsvis. Ved inngåelse av en avtale betaler kunden en engangsavgift for etablering samt et årsbeløp. Ved påfølgende år betaler kunden kun årsbeløpet.

  6. Ansvarbegrensninger

  Kunden anerkjenner de forpliktelser nedtegnet av ICANN og enhver Top Registrar, som Innovi Digital må respektere som registrar av domener. Innovi Digital kan under ingen omstendigheter gjøres ansvarlig for flytting, stenging osv av domenetjenesten, når dette kreves som følge av slike pålagte forpliktelser.

  Kunden forplikter seg til å holde Innovi Digital skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Innovi Digital, som har sammenheng med det materiale som brukeren har lagt inn på tjenestemaskinen.

  Innovi Digital har ikke erstatningsansvar for feil på internettsiden, eller for at endringer ved en feil ikke kommer med.

  Innovi Digital kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

  Innovi Digital vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemannstap eller annet avledet eller indirekte tap.

  Innovi Digital holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett – bevisst eller ubevisst – skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

  Innovi Digital kan bare holdes ansvarlig for direkte økonomiske tap som rimeligvis kunne forutsees som en mulig følge av kontraktsbruddet. Det totale kravet kan ikke overstige kundens totale kostnader for tjenesten i et år.

  Innovi Digital er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois databaser og andre eksterne internettressurser som det er lenket til fra Innovi Digital sine internettsider.

  Innovi Digital  kan ikke stilles ansvarlig for tap av data, økonomiske tap som følge av produksjonsstans, merarbeid og merkostnader eller andre konsekvenser som følge av problemer med IKT-løsningene. Eksempler på problemer kan være, men ikke begrenset til, virusangrep, malware, ransomware, backupsvikt, maskin- eller programvare- feil, datainnbrudd, leveransesvikt, elektroniske angrep som f.eks. DDOS attacks/SYN-flood attacks el.l, eller andre sikkerhetssvikter.

  7. Force majeure.

  Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

  8. Overdragelse eller flytting.

  8.1 Generelt

  Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra Innovi Digital. Dette samtykket forutsetter at kunden har betalt for de tjenester som er bestilt frem til utløpet av inneværende avtaleperiode.

  8.2 Webhotell

  Videresalg av plass eller funksjonalitet er ikke tillatt uten skriftlig avtale med Innovi Digital.

  8.3 Domene

  Kunden er selv rettighetshaver til det domenet som tildeles, og er i sin fulle rett til å overdra domenenavnet.

  Kunden har rett til å flytte sitt domenenavn til en annen leverandør, men er ansvarlig for påløpte kostnader frem til utløp av inneværende avtaleperiode.

  Ved flytting av domene til annen leverandør enn Innovi Digital er hovedregelen at dette utføres av kundens nye leverandør i hht. toppnivåets navnepolitikk.

  Kunden kreves å varsle eventuell flytting av domenenavn til Innovi Digital. Hvis ikke en slik flyttevarsling foreligger, vil ikke Innovi Digital godkjenne flyttingen av domenenavnet før bekreftelsen er gitt fra kunden. Dersom flytting er .no domene vil domenet bli flyttet tilbake til Innovi Digital.

  8.4 Internettløsninger

  Internettsidene er kundens eie, og kunden kan selv velge hva han ønsker å gjøre med disse. Kunden er ikke forpliktet til å ha sidene liggende på Innovi Digital sine servere. Dette gjelder da ikke publiseringsløsning med leie vilkår.

  Dersom kunden ønsker å flytte sine Internettsider fra Innovi Digital sine servere vil kunden selv stå ansvarlig for dette. Dersom kunden ønsker at Innovi Digital hjelper til med overflyttingen, vil kunden faktureres for denne tjenesten.

  9. Angrerett, oppsigelse og stenging.

  9.1 Generelt om Angrerett.

  Angrerett gjelder kun for forbrukere, og for tjenestene webhotell og domene. Ved registrering av et domene alene, eller sammen med webhotell, som krever organisasjon- eller selskapstilknytning, kan man som hovedregel ikke påberope seg angrerett.

  Ved bruk av angreretten vil Innovi Digital trekke tilbake leverte tjenester og kunden vil få betalingen refundert med de unntak som følger av 9.1.2 om domene og gjeldende rettsregler på området.

  Angreretten gjelder i 14 dager fra bestillingstidspunktet.

  9.1.1 Webhotell

  Tjenesten kan sies opp innen 14 dager fra bestillingstidspunktet, forutsatt at angrefrist formularet er posttemplet eller på annen måte meddelt Innovi Digital innen utgangen av fristen.

  9.1.2 Domene

  Denne tjenesten er levert når registrering er foretatt hos toppnivåets registrar, og tjenesten kan derfor ikke avbestilles etter dette tidspunkt selv om 14 dagers angrefrist ikke er gått ut.

  Dersom Innovi Digital mottar avbestilling før domenet er registrert og innen utløpet av angrefristen, skal betalingen refunderes kunden uavkortet.

  9.2 Oppsigelse.

  Kunden kan si opp avtalen inntil 30 dager før avtaleperiodens utløp. Oppsigelse etter dette tidspunkt medfører at en ny 12 måneders avtaleperiode løper.

  Kunden må betale for tjenesten ut avtaleperioden.

  9.3 Stenging.

  Ved brudd på bestemmelsene om misbruk jf 3.1, ved manglende betaling jf. 5. eller etter oppsigelse jf. 9.2, vil tjenesten bli stengt ned.

  En stengning blir å betrakte som en oppsigelse, slik at abonnentens betalingsforpliktelser gjelder frem til det tidspunkt avtalen utløper.

  9.4 Prosedyre ved angrerett, oppsigelse og stenging.

  Kunden skal skriftlig fremsette angrefristformularet og/eller oppsigelsen, som vedlegges bekreftet registrering av domenet og/eller inngåelse av Web-avtale, til:

  Innovi Digital

 2. Faktura avdelingen
  MørstadSenter
  1850 Mysen

  Ved stengning av tjenestene vil all informasjon på våre servere bli slettet. Dersom tjenesten omfatter domeneparkering eller drift av domene, vil det bli avsendt slettemelding til domenets toppnivåregistrar.

  Lovvalg, jurisdiksjon og tvisteløsning.

  Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

  Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen 30 virkedager fra kravet om forhandlinger ble reist, vedtar hver av partene at slik tvist skal avgjøres med endelig virkning ved voldgift. Hver av partene oppnevner en voldgiftsmann, og de partsoppnevnte voldgiftsmenn oppnevner voldgiftsrettens tredje medlem, voldgiftens formann, som skal være jurist. For øvrig gjelder bestemmelsene i lov om rettergangsmåten i tvistemål av 1927, for voldgiftsrettens oppnevnelse og saksbehandling.

  Partene kan skriftlig avtale annen tvisteløsningsmekanisme, herunder tillate at søksmål kan fremmes andre plasser enn ved vedtatte verneting.

  11. Ufravikelige rettsregler.
  Avtalen viker for tvingende bestemmelser om lovvalg, jurisdiksjon mv, som er fastsatt til vern og opprettholdelse av forbrukerrettigheter eller andre særlige kundegrupper